สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

2.นาง.เพลินใจ สกุลธรรม

นาง.เพลินใจ สกุลธรรม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

– งานการเงิน

 

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน)

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร
นักวิชาการศึกษา

 

3.น.ส.มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์

น.ส.มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

 

4.น.ส.อารย์วรรณ ผลทรัพย์

น.ส.อารีย์วรรณ ผลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(บริการวิชาการ วิจัย กิจการนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

 

6.นางสุวรรณา กุลละวณิชย์

นางสุวรรณา กุลละวณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

 

สิทธินี หนิ่งรอด

นางสาวสิทธินี หริ่งรอด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนานงาน

 

7.นางชญานิน วรรณะ

นางชญานิน วรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผน)

 

IMG_8028 - Copy

นายวิษณุ จันสมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์