ข้ามไปยังทูลบาร์

สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน)

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

 

2.นาง.เพลินใจ สกุลธรรม

นาง.เพลินใจ สกุลธรรม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (การเงิน)

 

3.น.ส.มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์

น.ส.มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

 

4.น.ส.อารย์วรรณ ผลทรัพย์

น.ส.อารีย์วรรณ ผลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(บริการวิชาการ วิจัย กิจการนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

 

6.นางสุวรรณา กุลละวณิชย์

นางสุวรรณา กุลละวณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

 

7.นางชญานิน วรรณะ

นางชญานิน วรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผน)

 

IMG_8028 - Copy

นายวิษณุ จันสมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

สิทธินี หนิ่งรอด

นางสาวสิทธินี หริ่งรอด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนานงาน