slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

สายสนับสนุน – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

Toy

นาง.เพลินใจ สกุลธรรม
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

– งานการเงิน

 

human

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร
นักวิชาการศึกษา

 

IMG_9243

น.ส.มยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ)

 

S__22626366

น.ส.อารีย์วรรณ ผลทรัพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(บริการวิชาการ วิจัย กิจการนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

 

6.นางสุวรรณา กุลละวณิชย์

นางสุวรรณา กุลละวณิชย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)

 

สิทธินี หนิ่งรอด

นางสาวสิทธินี หริ่งรอด
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนานงาน

 

Chaya1

นางชญานิน วรรณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผน)

 

IMG_8028 - Copy

นายวิษณุ จันสมดี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์