สาขาวิชาดนตรีสากล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล

5.อ.อภิชฌาฏย์ เดชสุภา

อาจารย์อภิชฌาฏย์ เดชสุภา
ประธานสาขาวิชาดนตรีสากล

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ดนตรีสากล

1.อ.สราวุธ โรจนศิริ (ประธานสาขาวิชา)

รองศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ดนตรีศึกษา
– ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

3. อ.สมพงษ์ ทองคำ

อาจารย์สมพงษ์ ทองคำ

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ดนตรีศึกษา
– ศศ.ม. ดนตรี

 

6.อ.อิทธิพล ซื่อตรง

อาจารย์อิทธิพล ซื่อตรง

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ดนตรีสากล 

 

7.อ.ฆ้อง มงคล

อาจารย์ฆ้อง มงคล

 วุฒิการศึกษา

– ศษ.บ. ดนตรีศึกษา
– ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา   

 

 

8.อ.วิรินทร์ญา กิตติคุณนพวัชร์

อาจารย์วิรินทร์ญา กิตติคุณนพวัชร์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศิลปศาสตร์
– ศศ.ม. ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา

 

 

4.ผศ.จรัญ ยินยอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ยินยอม

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ดนตรีศึกษา 
 ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา