• ขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้การบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ข้ามไปยังทูลบาร์