slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

งานวิจัยตีพิมพ์-เผยแพร่ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/       งานสร้างสรรค์ แหล่งที่เผยแพร่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ  เทพา ตำรา นโยบายสาธารณะ และการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

 

 

บทความวิจัย เรื่อง วิถีชีวิตลุ่มน้ำ      บางปะกงที่ปรากฎในภาพประดับศาสนสถานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  โรจนศิริ การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษาโบสถ์เซ็นร็อค ท่าไข่ และ โบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว

 

 

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 109 – 116
อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ การศึกษาบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของต่างชาติกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนไทยในยุคแรก วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม ธันวาคม 2561
อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการทำนาอย่างยั่งยืนในตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่  18-19 ตุลาคม 2561
อาจารย์ศิริวัฒน์  สิริศรีวัฒนกุล บทความวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อทัศนะผู้นำท้องถิ่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่  18-19 ตุลาคม 2561
อาจารย์จรรยาลักษณ์ เกษบุตร บทความวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ:กรณีศึกษานักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” วารสารราชนครินทร์ ฉบับที่ 35 ปีที่ 16 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2562
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2562
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1

 

 

วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561)
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  น้อยทรง พุทธจริยศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น วารสารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฉบับที่ 18 กันยายน – ธันวาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  น้อยทรง ผลแห่งกาปรารถความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลืออดีตเจ้าอาวาสวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์” วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ ทัศนคติพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์

 

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อผลงาน : วัดโสธรฯ แปดริ้ว นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน : สายน้ำบางปะกง นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อผลงาน : สุกแล้ว นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ ชื่อผลงาน : Untitled (imprint) 2018 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อผลงาน : วัด นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อผลงาน : “เรืองประมง ระยอง” โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน : ยามเช้า โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน           อ.เมือง จ.กระบี่
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อผลงาน : สีของป่า โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน            อ.เมือง จ.กระบี่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ ชื่อผลงาน : วีนัส โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน            อ.เมือง จ.กระบี่