ข้ามไปยังทูลบาร์

ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.เทพนคร ทาคง (คณบดี)
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง 
คณบดี
1.อ.สราวุธ โรจนศิริ (ประธานสาขาวิชา)

ผศ.สราวุธ โรจนศิริ

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ เทพา (รองคณบดีวางแผน พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา)

ผศ.ว่าที่ รต.ดร.ไชยะ เทพา
รองคณบดีวางแผน พัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

AJWUT2

ผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง 
รองคณบดีกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

อาจารย์ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล

ผู้ช่วยคณบดี

1.อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี (ประธานสาขา)
4.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

 ผู้ช่วยคณบดี

1.น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน)

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน