ข้ามไปยังทูลบาร์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

5.อ.สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล

อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล 
ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
– กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 

ดร.เทพนคร ทาคง (คณบดี)

อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง 

 วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
– ค.ด. หลักสูตรและการสอน

3.ผศ.ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
– ศษ.ด. หลักสูตรและการสอน

4.ดร.นพมาศ หงษาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ

 วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
– ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

7.อ.รัชดา ประณม

อาจารย์รัชดา ประณม

 วุฒิการศึกษา

– อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
– ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

6.ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– อ.ม. วรรณคดีเปรียบเทียบ
– Ph.D. English

1.อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี (ประธานสาขา)

อาจารย์พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี 

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
– ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10.อ.น้ำตาล เทพพิพัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำตาล เทพพิพัฒน์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
– ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11.อ.นันทวัน ค่ำสุริยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ค่ำสุริยา

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

9.อ.สุวิชา แสงรุ้งเพชร

อาจารย์สุวิชา แสงรุ้งเพชร

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
– ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

8.อ.นันทิพร เรืองสวัสดิ์

อาจารย์นันทิพร เรืองสวัสดิ์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

14.Mr.Robert Loren

Mr.Robert Loren

 วุฒิการศึกษา

– B.G.S Liberal Arts

16.Mrs.Kharina jay jayme Arbias

Mrs.Kharina jay jayme Arbias

 วุฒิการศึกษา

– BSED English

DAVA

Mr.Gyanandra Dewan

 วุฒิการศึกษา