ข้ามไปยังทูลบาร์

สาขาวิชาทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์

5.อ.พนัชกร เพชรนาค

อาจารย์พนัชกร เพชรนาค
ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์

วุฒิการศึกษา

– ศษ.บ. ศิลปศึกษา 
– ศป.ม. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

2.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศิลปกรรม
– ค.ม. ศิลปศึกษา
– ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ

 
3.อ.โยธิน จี้กังวาฬ

อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศิลปกรรม
– ค.ม. ศิลปศึกษา

4.อ.พงศา รวมทรัพย์

อาจารย์พงศา รวมทรัพย์

 วุฒิการศึกษา

– ศป.บ. ศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง
– กศ.ม. ศิลปศึกษา

1.อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ(ประธานสาขาวิชา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ

 วุฒิการศึกษา

– ศป.บ. ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์ 
– ศป.ม. ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่