slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

4.ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล

รองศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 วุฒิการศึกษา

– ศน.บ. มนุษยศาสตร์
– รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

3.ดร.กานต์ เสกขุนทด

อาจารย์ ดร.โสภณวิชญ์ เสกขุนทด

วุฒิการศึกษา

– ค.บ. การประถมศึกษา
– ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
– บธ.บ. การตลาด
– ค.ม. บริหารการศึกษา
–  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

2.ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

 วุฒิการศึกษา

– วท.บ สุขศึกษา
– รป.ม. นโยบายสาธารณะ
– ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

5.อ.นพพร ขุนค้า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร ขุนค้า

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์
– น.ม. กฎหมายมหาชน

 
อ.ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

อาจารย์ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. การบริหารการศึกษา
–  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

9.อ.อธิพัฒน์ สินทรโก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโก

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ปรัชญา
– รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
– ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร

8.ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตติยาพร ไชยฤทธิ์

 วุฒิการศึกษา

– นบ.นิติศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
– รป.ม. นโยบายสาธารณะ
– ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร