slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย

4.อ.จรรยาลักษณ์ คันธะวงศ์

อาจารย์จรรยาลักษณ์ เกษบุตร
ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ภาษาไทย
– ศศ.ม. ภาษาไทย

3.อ.ชลธิชา นิสัยสัตย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์

 วุฒิการศึกษา

– อ.บ. ภาษาจีน
– อ.ม. ภาษาไทย

คณบดี

อาจารย์ ดร.วรี เรืองสุข

 วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. ภาษาไทย
– ศศ.ม. ภาษาไทย
– ปร.ด. ไทยศึกษา