ข้ามไปยังทูลบาร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

2.อ.มธุริน พงศกรพาณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์
– น.ม. กฎหมายมหาชน

1. อ.อภิชัย วิลาวรรณ(ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์อภิชัย วิลาวรรณ

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์ 
– น.ม. กฎหมายธุรกิจ

3.อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์

อาจารย์จักรกฤษณ์ วรวีร์

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์ 
– น.ม. กฏหมายมหาชน

370687

อาจารย์ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์
– น.ม. กฎหมายมหาชน