slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

สาขาวิชานิติศาสตร์ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชานิติศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์

2.อ.มธุริน พงศกรพาณิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช
ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์

วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์

– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

– ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ

– น.ม. กฎหมายมหาชน

1. อ.อภิชัย วิลาวรรณ(ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์อภิชัย วิลาวรรณ

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์

– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

– น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย

– น.ม. กฎหมายธุรกิจ

3.อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์

อาจารย์จักรกฤษณ์ วรวีร์

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์

– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

– น.บ.ท. เนติบัณฑิตไทย

– น.ม. กฎหมายมหาชน

อ.ธนโชค 540

อาจารย์ธนโชค แสงสุรินทร์

 วุฒิการศึกษา

– นศ.บ. นิเทศศาสตร์

– น.บ. นิติศาสตร์

– ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ

– น.ม. กฎหมายมหาชน