ข้ามไปยังทูลบาร์

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

4.ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์

อาจารย์ ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์
ประธานสาขาวิชาการพัฒนาสังคม

วุฒิการศึกษา

– ศน.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
M.A. Sociology 
Ph.D. Sociology  

6.อ.ภาคภูมิ ลบถม

อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม


วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศึกษาศาสตร์-ภาษาฝรั่งเศส 
– ศศ.ม. มานุษยวิทยา 

 
ผศ.ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษ์กุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษ์กุล

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 ค.อ.ม.เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
– ปร.ด. การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

5.อ.อารียา บุญทวี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา บุญทวี

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. สื่อสารมวลชน
– ศศ.ม. พัฒนาสังคม 

1.อ.ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ (ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์ธีระพงษ์ ทศวัฒน์

วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. การพัฒนาสังคม

– ศศ.ม. สังคมวิทยาการพัฒนา 

– (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก)

7.อ.วรภัทร เมฆขจร

อาจารย์ ดร.วรภัทร เมฆขจร

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. รัฐศาสตร์
– ศศ.ม. พัฒนาสังคมศาสตร์
– ปร.ด.การบริหารการพัฒนาสังคม

8.ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

 วุฒิการศึกษา

– ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ
– กศ.ม. ภาษาอังกฤษ
– กศ.ด. พัฒนศึกษาศาสตร์

อ.ปิยะกมล2

อาจารย์ปิยะกมล มหิวรรณ

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
– ศศ.ม. สังคมวิทยา