slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

นักศึกษาได้รับรางวัล – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ได้จัดการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค (ระดับอุดมศึกษา) ณ โรงแรมรัตนชล อ.เมือง จ.ชลบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน พงศกรพาณิช ประธานสาขาวิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุภัสตรา วงษ์แสงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนายเก่งกล้า โฉมชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ และสิทธิในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565