กรรมการประจำ-บริหารคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ ดร.วรี  เรืองสุข คณบดี
ผู้ช่วยศาตราจารย์สราวุธ โรจนศิริรองคณบดีวิชาการและวิจัย
อาจารย์ลักคณา  น้อยสว่างรองคณบดีวางแผน พัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์พรรณรัตน์   กานต์ไกรศรี         รองคณบดีกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา ผู้ช่วยคณบดี
อาจารย์รัชดา  ประณม  ผู้ช่วยคณบดี
นางสาวเพลินใจ  สกุลธรรมผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          อาจารย์ ดร.วรี  เรืองสุข                                ประธานกรรมการ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  โรจนศิริ                  รองประธานกรรมการ (ผู้แทนรองคณบดี)

          อาจารย์ลักคณา  น้อยสว่าง                            กรรมการ (ผู้แทนรองคณบดี)

          ศาสตราจารย์สุชาติ   เถาทอง                         กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

          รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน                      กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย  เวลล์ส              กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

          อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค                             กรรมการ (ตัวแทนประธานสาขา)

          อาจารย์สุมาลี  ธนวุฒิคติวรกุล                         กรรมการ (ตัวแทนประธานสาขา)

          ผู้ช่วยศาสตราจารประมวล  น้อยทรง                 กรรมการ (ผู้แทนคณาจารย์)

          นางเพลินใจ  สกุลธรรม                                 เลขานุการ (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน)

          นางสาวมยุรี  กล่ำพูลสวัสดิ์                             ผู้ช่วยเลขานุการ