slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ผลงานของอาจารย์ประจำ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานของอาจารย์ประจำ

รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ

หมายเลขเอกสารชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ งานสร้างสรรค์แหล่งที่เผยแพร่วัน เดือน ปีค่าน้ำหนัก
2.1-1-1ผศ.อารียา  บุญทวี อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิตงานประชุมวิชาการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชนงานประชุมวิชาการระดับชาติ รำไพพรรณี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  256417 ธันวาคม  25640.2
2.1-1-2อาจารย์สมศักดิ์  ทองแก้วการประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายสำหรับเลือกกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 8  ประจำปี พ.ศ. 2564 ภาคบรรยาย, หน้า 518 – 52727 มีนาคม 25640.2
2.1-1-3ผศ.ดร.ลักษณพร คำดีการพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศวารสารราชภัฏกรุงเก่า8(3) กันยายน-ธันวาคม 25640.6
2.1-1-4ผศ.ดร.ลักษณพร คำดีDevelopment of Knowledge Management Model for Personnel of Ceramic Industries, Thailand.Journal of HR intelligence16(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 25640.6
2.1-1-5ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี ดร. ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ.วารสารราชภัฏกรุงเก่า.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3กันยายน-สิงหาคม 25640.6
2.1-1-6รศ.สุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุล ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.เอกชัย ไชยดา  Guideline for Excellence of Municipality Development: A case study of Bansong Sub-district Municipality. Chachoengsao Provinceวารสารสมาคมนักวิจัย
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2564  0.6
2.1-1-7ผศ.ดร.ไชยะ เทพาภาวะผู้นําทางการเมืองในยุคโควิด-19วารสารสหวิทยาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564)    TCI 2(กันยายน – ธันวาคม 2564)0.6
2.1-1-8รศ.สราวุธ โรจนศิริ อ.สมพงษ์ ทองคำ ผศ.จรัญ ยินยอมประวัติและคุณลักษณะทางดนตรีของ เพลงพื้นบ้านลำพวนโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรีวารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2,32-44(กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 25640.60
2.1-1-9รศ.สราวุธ โรจนศิริการศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออกวารสารดนตรีรังสิต. ปีที่ 16 เล่มที่ 1, 115-129  มกราคม – มิถุนายน 25640.80
2.1-1-10ผศ.ดร.ไชยะ เทพาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้น ทางรัฐศาสตร์วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3กันยายน – ธันวาคม 25640.80
2.1-1-11รศ.สราวุธ  โรจนศิริตำรา บันไดเสียงและคอร์ดดนตรีตะวันตกตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว /เผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/จัดจำหน่ายบุคคลภายนอกดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ วันที่ 23  มิถุนายน 25641
2.1-1-12รศ.สุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุลตำรา การจัดการท้องถิ่นแนวใหม่ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว /เผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/จัดจำหน่ายบุคคลภายนอกดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ วันที่ 25  มิถุนายน 25641

งานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสารชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ งานสร้างสรรค์แหล่งที่เผยแพร่วัน เดือน ปีค่าน้ำหนัก
2.1-1-13อาจารย์ ดร.จินดา                 เนื่องจำนงค์บางปะกง เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 60 x 80 cm.นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
2.1-1-14อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬปลา Two เทคนิค  บาติก ขนาด 50 x 50 cm.นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
2.1-1-15อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ทะเลเดือน เทคนิคภาพถ่าย ขนาด 30 x 45 cm.นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
2.1-1-16ผศ.อาจิณโจนาธาน                     อาจิณกิจUntitled เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 40 cmนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
2.1-1-17อาจารย์พนัชกร  เพชรนาควัดจีน เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ  ขนาด 30 x 40 cm.นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
2.1-1-18อาจารย์สมศักดิ์  ทองแก้วถูกจำกัด เทคนิคถ่ายภาพ ขนาด 30 x 45 cm.นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 25640.6
หมายเลขเอกสารชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ งานสร้างสรรค์แหล่งที่เผยแพร่วัน เดือน ปีค่าน้ำหนัก
2.1-1-1ผศ.ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ตำรา รายวิชาการวิเคราะห์นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์9 เมษายน 25641.00
2.1-1-2ผศ.รัตติยา  สุทธิธรรมตำรา ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์9 ธันวาคม 25631.00
2.1-1-3ผศ.นพพร  ขุนค้าตำรา กฎหมายอาญา 2 และ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์30 กันยายน 25631.00
2.1-1-4ผศ.ดร.นลินา  ไชยะตำรา เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์18 มกราคม 25631.00
2.1-1-5ผศ.อารียา  บุญทวีตำรา วิชาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์30 กันยายน 25631.00
2.1-1-6ผศ.นพพร ชุนค้า อาจารย์ ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโกผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 18 ฉบับที่ 2พฤษภาคม -สิงหาคม 25630.80
2.1-1-7อาจารย์ ดร.วาทิตา  เอื้อเจริญการพัฒนารูปแบบการจัดการความทรงจำของมหาวิทยาลัยไทยวารสารอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 42(1), 146 -16225630.80
2.1-1-8อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล ผศ.น้ำตาล  เทพพิพัฒน์วรรณคดีอังกฤษยุคกลาง : งานเขียนใต้ร่มเงาแห่งคริสต์ศาสนาวารสารอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 42(1), 146 -162มิถุนายน 25630.80
2.1-1-9อาจารย์อรรถพจน์  บัวงาม อาจารย์สิทธิโชค  ลางคุลานนท์ ผศ.ดร.นลินา  ไชยะ  การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ภายใต้แนวคิดยุตะธรรมชุมชน กรณีศึกษาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 52-73  25630.80
2.1-1-10ผศ.ดร.ลักษณพร  คำดี อาจารย์ ดร.วรภัทร  เมฆขจร ผศ.สราวุธ  โรจนศิริการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า       จ.ฉะเชิงเทราวารสารราชภัฏกรุงเก่า 7(3)  หน้า 41-47กันยายน – ธันวาคม 25630.60
2.1-1-11อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวารสาร มจร.การพัฒนาสังคม (JMSD) 5(2)พฤษภาคม – สิงหาคม 25630.60
2.1-1-12อาจารย์ธีระพงษ์  ทศวัฒน์ อาจารย์ปิยะกมล  มหิวรรณการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(9) หน้า 40 -55.25630.60
2.1-1-13ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์ อาจารย์วัชรี  ปั้นนิยมลักษณะเด่นและพลวัตของเทศกาลกินเจ โรงแจบ้านหมู่ ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 หน้า 73-97มกราคม – เมษายน 25630.60
2.1-1-14ผศ.สราวุธ  โรจนศิริเพลงพื้นบ้านลำพวน ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39     ฉบับที่ 1, 50-62มกราคม – กุมภาพันธ์ 25630.60
2.1-1-15อ.ฆ้อง มงคล อ.วิรินทร์ญา  กิตติคุณนพวัชร์ อ.จรัญ  ยินยอมบทบาทหน้าที่ทางสังคมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        หน้าที่ 1 -1725630.60
2.1-1-16อาจารย์ ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโก  ผศ.นพพร ชุนค้า                                    แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น หน้าที่พฤษภาคม – สิงหาคม 25630.60