ผลงานของอาจารย์ประจำ

หมายเลขเอกสารชื่อ-นามสกุลชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/ งานสร้างสรรค์แหล่งที่เผยแพร่วัน เดือน ปีค่าน้ำหนัก
2.1-1-1ผศ.ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ตำรา รายวิชาการวิเคราะห์นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์9 เมษายน 25641.00
2.1-1-2ผศ.รัตติยา  สุทธิธรรมตำรา ฉุยฉายมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์9 ธันวาคม 25631.00
2.1-1-3ผศ.นพพร  ขุนค้าตำรา กฎหมายอาญา 2 และ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์30 กันยายน 25631.00
2.1-1-4ผศ.ดร.นลินา  ไชยะตำรา เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์18 มกราคม 25631.00
2.1-1-5ผศ.อารียา  บุญทวีตำรา วิชาเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์30 กันยายน 25631.00
2.1-1-6ผศ.นพพร ชุนค้า อาจารย์ ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโกผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาประชากรแฝงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีศึกษา เทศบาลตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารราชพฤกษ์ปีที่ 18 ฉบับที่ 2พฤษภาคม -สิงหาคม 25630.80
2.1-1-7อาจารย์ ดร.วาทิตา  เอื้อเจริญการพัฒนารูปแบบการจัดการความทรงจำของมหาวิทยาลัยไทยวารสารอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 42(1), 146 -16225630.80
2.1-1-8อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล ผศ.น้ำตาล  เทพพิพัฒน์วรรณคดีอังกฤษยุคกลาง : งานเขียนใต้ร่มเงาแห่งคริสต์ศาสนาวารสารอักษรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร 42(1), 146 -162มิถุนายน 25630.80
2.1-1-9อาจารย์อรรถพจน์  บัวงาม อาจารย์สิทธิโชค  ลางคุลานนท์ ผศ.ดร.นลินา  ไชยะ  การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ภายใต้แนวคิดยุตะธรรมชุมชน กรณีศึกษาเครือข่ายยุติธรรมชุมชน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หน้า 52-73  25630.80
2.1-1-10ผศ.ดร.ลักษณพร  คำดี อาจารย์ ดร.วรภัทร  เมฆขจร ผศ.สราวุธ  โรจนศิริการจัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร   ต.สาวชะโงก อ.บางคล้า       จ.ฉะเชิงเทราวารสารราชภัฏกรุงเก่า 7(3)  หน้า 41-47กันยายน – ธันวาคม 25630.60
2.1-1-11อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวารสาร มจร.การพัฒนาสังคม (JMSD) 5(2)พฤษภาคม – สิงหาคม 25630.60
2.1-1-12อาจารย์ธีระพงษ์  ทศวัฒน์ อาจารย์ปิยะกมล  มหิวรรณการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 7(9) หน้า 40 -55.25630.60
2.1-1-13ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์ อาจารย์วัชรี  ปั้นนิยมลักษณะเด่นและพลวัตของเทศกาลกินเจ โรงแจบ้านหมู่ ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในบริบทสังคมไทยร่วมสมัยวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 หน้า 73-97มกราคม – เมษายน 25630.60
2.1-1-14ผศ.สราวุธ  โรจนศิริเพลงพื้นบ้านลำพวน ตำบลโคกปีป อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรีวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 39     ฉบับที่ 1, 50-62มกราคม – กุมภาพันธ์ 25630.60
2.1-1-15อ.ฆ้อง มงคล อ.วิรินทร์ญา  กิตติคุณนพวัชร์ อ.จรัญ  ยินยอมบทบาทหน้าที่ทางสังคมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน ตำบลคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา    วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        หน้าที่ 1 -1725630.60
2.1-1-16อาจารย์ ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ อาจารย์ ดร.อธิภัทร สินทรโก  ผศ.นพพร ชุนค้า                                    แนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราวารสารการบริหารการปกครองและนวัตกรรมท้องถิ่น หน้าที่พฤษภาคม – สิงหาคม 25630.60