slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ผู้ได้รับทุนวิจัย – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ได้รับทุนวิจัย

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

 

รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่ วัน เดือน ปี ค่าน้ำหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน  ค่ำสุริยา ตำรา :-

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวท้องถิ่น (English for Thai Cultural Studies)

มหาวิทยาลัยราชภัฏ            ราชนครินทร์ ตุลาคม 2562

 

1.00
อาจารย์ปิยะกมล  มหิวรรณ Factor Associated to The Gender Roles Socialization of Working Woman : A Case of Major City, Thailand วารสารวิชาการ Journal of Social Science and Political Science, Vol 2 NO.3 2019 Factor Associated to The Gender Roles Socialization of Working Woman : A Case of Major City, Thailand  กันยายน 2562 0.80  
อาจารย์จรรยาลักษณ์  เกษบุตร บทความวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษานักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ        ราชนครินทร์ วารสารราชนครินทร์ ฉบับที่ 35 ปีที่ 16 เดือน เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562

 

 

0.60  
ผศ.ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง บรรพสังคีต : วิถีวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์พนมสารคาม วารสารราชนครินทร์ ฉบับที่ 35 ปีที่ 16 เดือน เดือน มกราคม – มิถุนายน 2562 0.60  
อาจารย์ ดร.วรี  เรืองสุข

อาจารย์รัชดา  ประณม

อาจารย์ลักคณา  น้อยสว่าง

โครงภาพยี่ปุ่น : บันทึกความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างญี่ปุ่นกับสยามประเทศ

 

วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

หน้า 11 – 19

กรกฎาคม – ธันวาคม 2562 ปีที่ 13

ฉบับที่ 2

0.60  
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์

การพัฒนาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก มกราคม – มิถุนายน 2562

ปีที่ 8

ฉบับที่ 1

0.60  
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 มกราคม – เมษายน 2562

ปีที่ 6

ฉบับที่ 1

0.60  
อาจารย์อรรถพจน์  บัวงาม

อาจารย์สิทธิโชค  ลางคุลานนท์

อาจารย์ ดร.นลินา  ไชยะ

การศึกษาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมกับการปกครองท้องถิ่นรูปแบบภาค (Region) ของประเทศฝรั่งเศสกับรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี 2562” ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม” หน้า 252 – 257. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 – 13  ธันวาคม 2562

 

 

0.20
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

 

เครือข่ายการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรบ้านสวนผัก ตำบลบางไผ่  อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 0.20
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์

การศึกษาการบริหารจัดการตลาดคลองสวน 100 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยว การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 0.20
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์

ความผูกพันบุคลากรที่มีต่อองค์กร กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสุขภัณฑ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ราชนครินทร์แฟร์” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562 0.20

 

งานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่ วัน เดือน ปี ค่าน้ำหนัก
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Creating Abstract Painting with Stain and Spot Technique/ International Art & Design Symposium

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562

 

 

1.00
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Untitled (Imprint) International Art & Design Exhibition

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562 1.00
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : ฮักแพง

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562

 

 

 

0.80
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : ลายพิมพ์

เทคนิค  : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 0.80
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค  : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 0.80
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

 

25 – 31 ตุลาคม 2562 0.80
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 0.80
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : wat that luang

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว 25 – 31 ตุลาคม 2562 0.80
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : วัดโสธรฯ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี

วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562

 

 

0.20
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : พุทธรักษา

เทคนิค : บาติก

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 0.20
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค :  สีน้ำ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 0.20
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : กล่อง 31102019

เทคนิค : สื่อผสม

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 0.20

ผลการดำเนินงาน

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จำนวน  2,186,900  บาท  ภายนอก จำนวน 120,000 บาท รวมทั้งหมด จำนวน 2,306,900 บาท  มีอาจารย์ประจำทั้งหมด 83 คน  ลาศึกษาต่อ 1 คน เหลืออาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้ที่ศึกษาต่อ 81  คน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน
1. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,186,900
2. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 120,000
3. จำนวนอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 81

วิธีการคำนวณ

1.คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

2,306,900 = 28,480.25 บาท/คน
81
  1. แปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย

28,480.25 บาท/คน

= 5 คะแนน

 

 

ผู้วิจัย

ปีการศึกษา 2559

ชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จำนวนเงิน ทุนภายใน ทุนภายนอก
นางสาวลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

นายภาคภูมิ  ลบถม

นายสราวุธ  โรจนศิริ

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 100,000 P
นายวิระสิทธิ์  สุขสมชิต การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาลายปักผ้าห่มนางละครชาตรี : กรณีศึกษาคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร 80,000 P
นางสาวมธุรินทร์   พงศกรพานิช

นายอภิชัย วิลาวรรณ

นายจักรกฤษณ์ วรวีร์

การกระทำความผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 80,000 P
นางสาวอรอนงค์ โรงรักษา

นายชัยยศ รองเดช

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ

การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา 15,000 P
นายฆ้อง มงคล แตรวงชาวบ้าน : กระบวนการถ่ายทอดและบทบาทหน้าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน 45,000 P
นายศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล ภาวะผู้นำที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

50,000 P
นายเทพนคร ทาคง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

72,400 P
นายโยธิน จี้กังวาฬ การออกแบบลายผ้าบาติกโดยใช้เทคนิคการเขียนสีทับในรายวิชาการออกแบบลวดลายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 35,000 P
นายกานต์  เสกขุนทด วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองระบบประชาธิปไตยของสมาชิกสภาองค์การชุมชนตำบล 50,000 P
นายธีระพงษ์  ทศวัฒน์

นางสาววรี  เรืองสุข

การสืบทอดอัตลักษณ์ความเชื่อ พิธีกรรม ของกลุ่มชาติพันธุ์เขมรใน  ตำบลดงน้อย  อำเภอราชสาส์น               จังหวัดฉะเชิงเทรา 100,000 P
นายสราวุธ  โรจนศิริ การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก 100,000 P
นายอาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ การสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมด้วยเทคนิคการสร้างคราบและรอยเปื้อน 97,000 P
นางสาวชลธิชา  นิสัยสัตย์

นางสาววัชรี  ปั้นนิยม

นายไชยะ  เทพา

ลักษณะเด่นของเทศกาลกินเจ โรงเจ ตลาดบ้านหมู่ ตำบลสาวชะโงก  อำเภอบางคล้า               จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

80,000 P
นายอรรถพจน์  บัวงาม

นายไชยะ  เทพา

นายสิทธิโชค  ลางคุลานนท์

การกำหนดนโยบายสาธารณะผู้สูงอายุของในระดับท้องถิ่น : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเทพราช  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

70,000 P
นายประมวล  น้อยทรง

นายวิเนส  จันทะวงษ์ศรี

ผลแห่งการปรารถนาความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลือ           วัดสาวชะโงก 50,000 P
นายสุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุล

นายศิริวัฒน์  สิริศรีวัฒนกุล

ปัญหาการนำนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 50,000 P
นางสาวลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล

นายวิระสิทธิ์  สุขสมชิต

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในตำบลบางคล้า  อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 80,000 P
ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย  ไชยดา การเปรียบเทียบความสุขของประชาชนในภาคใต้           กับภาคตะวันออกของประเทศไทย

 

246,250 P
นายบุญยอด  ศรีรัตนสรณ์ การส่งเสริมคุณค่าวิถีเกษตรกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา 486,250 P
นายอธิพัฒน์   สินทรโก ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชน ในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 P
นายอธิพัฒน์   สินทรโก

นางอัตติยา  ไชยฤทธิ์

การพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนเขื่อน          ห้วยโสมง  ตำบลแก่งดินสอ  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี 120,000 P
รวม 2,306,900    
ปีการศึกษา 2561
ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม           ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งทุน (ปี พ.ศ.)
อาจารย์ ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุนไพรไทยกับการยืดอายุการเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วง (358,750.-) งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2561 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามประกาศที่ 749/2561 ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561
อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด การพัฒนารูปแบบการนำนโยบายระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ (50,000.-) ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา ตามประกาศที่ 784/2561  ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561