ข้ามไปยังทูลบาร์

ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่  

วัน เดือน ปี

การพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Creating Abstract Painting with Stain and Spot Technique/ International Art & Design Symposium

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562

 

 

  P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Untitled (Imprint) International Art & Design Exhibition

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562   P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : ฮักแพง

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562

 

 

 

  P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ :

ลายพิมพ์

เทคนิค  :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562   P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค  :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562   P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562   P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562   P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ :

wat that luang

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว 25 – 31 ตุลาคม 2562   P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : วัดโสธรฯ

เทคนิค :

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี

วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562

 

 

  P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : พุทธรักษา

เทคนิค : บาติก

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562   P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค :  สีน้ำ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562   P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : กล่อง 31102019

เทคนิค : สื่อผสม

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562   P