slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ผลงานสร้างสรรค์ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่ วัน เดือน ปี ค่าน้ำหนัก
2.1-1-17 อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ Covid เทคนิคภาพพิมพ์ผสม ขนาด 40 x 60 cm. นิทรรศกาลศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

จังหวัดเลย

14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 0.60
2.1-1-18 อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ Covid เทคนิคภาพพิมพ์ผสม ขนาด 60 x 80 cm นิทรรศกาลอัตลักษณ์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-28 สิงหาคม 2563 0.60
2.1-1-19 ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Untitled (Imprint) 2018 เทคนิคภาพพิมพ์

ขนาด 55 x 52 cm.

นิทรรศกาลศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

จังหวัดเลย

14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 0.60
2.1-1-20 ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Imprint (2017) เทคนิคสีอะคริลิคบนกระดาษ ขนาด 70 x 52 cm. จังหวัดกรุงเทพมหานคร นิทรรศกาลอัตลักษณ์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-28 สิงหาคม 2563 0.60
2.1-1-21 อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน จัตุรัส เทคนิคภาพพิมพ์บาติกแม่พิมพ์โลหะ

ขนาด 40×40 cm.

นิทรรศกาลศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

จังหวัดเลย

14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 0.60
2.1-1-22 อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ บัว/Lotus เทคนิคบาติก ขนาด 60×50 cm. นิทรรศกาลอัตลักษณ์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-28 สิงหาคม 2563 0.60
2.1-1-23 อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ป่าที่เหลือ เทคนิค Monoprint ขนาด 30 x 35 cm. นิทรรศกาลศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

จังหวัดเลย

14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 0.60
2.1-1-24 อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ New Normal เทคนิคถ่ายภาพ ขนาด 60 x 40 cm. นิทรรศกาลอัตลักษณ์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-28 สิงหาคม 2563 0.60
2.1-1-25 อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค Sacred Animal of Si Mahosot เทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหมบนกระดาษสา ขนาด 55 x 80 cm. นิทรรศกาลศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร

จังหวัดเลย

14 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 0.60
2.1-1-26 อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ผลงาน 4 Sacred Animal of Si Mahosot เทคนิคภาพพิมพ์ ขนาด 40 x 40 cm. นิทรรศกาลอัตลักษณ์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24-28 สิงหาคม 2563 0.60

ผลงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่  

วัน เดือน ปี

การพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Creating Abstract Painting with Stain and Spot Technique/ International Art & Design Symposium

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Untitled (Imprint) International Art & Design Exhibition

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : ฮักแพง

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ :

ลายพิมพ์

เทคนิค  :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค  :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ :

wat that luang

เทคนิค :

ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว 25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : วัดโสธรฯ

เทคนิค :

สีอะคริลิคบนผ้าใบ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี

วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : พุทธรักษา

เทคนิค : บาติก

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค :  สีน้ำ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : กล่อง 31102019

เทคนิค : สื่อผสม

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P