slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ผลงานวิจัย – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายละเอียดของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งทุน (ปี พ.ศ.) การพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ์ การศึกษาแนวคิดของนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเล ที่มีต่อความเป็นจีนในบริบทของจีนพลัดถิ่น ในนวนิยายของแคเทอ ลิม ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2560 P
อาจารย์อรอนงค์  โรงรักษา มิติการสื่อสารทางวัฒนธรรมในเพลงพื้นบ้านลาวพวน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 P

 

รายละเอียดของคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ แหล่งทุน (ปี พ.ศ.) เครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานที่สร้างเครือข่ายภายนอก
มี ไม่มี
ผศ.ดร.เกษมพัฒน์

พูลสวัสดิ์

การศึกษาแนวคิดของนักเขียนชาวจีนโพ้นทะเล ที่มีต่อความเป็นจีนในบริบทของจีนพลัดถิ่น ในนวนิยายของแคเทอ ลิม ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 งบประมาณ พ.ศ. 2560 P
อาจารย์อรอนงค์

โรงรักษา

มิติการสื่อสารทางวัฒนธรรมในเพลงพื้นบ้านลาวพวน ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 P

รายละเอียดของอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น แหล่งทุน (ปี พ.ศ.) การพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 P
อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง

ผศ.สราวุธ  โรจนศิริ

ผศ.ดร.ธีระวุฒิ  กลิ่นด้วง

ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา

โครงการพัฒนาการบูรณาการงานวิจัยตามบทบาทของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่นกับความร่วมมือของชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2562 ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 P
อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด การพัฒนาการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ไปสู่การปฏิบัติ (Operational Development of the Agricultural Extension System to Implementation) ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 P
ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล แนวทางการพัฒนาเทศบาลสู่ความเป็นเลิศ : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 P

ผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม แหล่งทุน (ปี พ.ศ.) การพัฒนาท้องถิ่น
เกี่ยวข้อง ไม่เกี่ยวข้อง
ผศ.ดร.กันตพัฒน์  ชนะบุญ

ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา

อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง

ผศ.ดร.เอกชัย   ไชยดา

อ.อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ

ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์

พัฒนาการทางสังคมของชุมชนชาวคริสต์ในหมู่บ้านโคกวัด  ตำบลโคกปีป  อำเภอศรีมโหสถ  จังหวัดปราจีนบุรี ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 P
ผศ.สราวุธ  โรจนศิริ

อาจารย์อภิชฌาฏย์  เดชสุภา

อาจารย์อิทธิพล  ซื่อตรง

เพลงพื้นบ้าน กรณีศึกษาเพลงลาวพวน  ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 P
ผศ.ประมวล  น้อยทรง ผลแห่งการปรารถความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาหลวง พ่อเหลือ วัดสาวชะโงก ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 P
ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์ ลักษณะเด่นของเทศกาลกินเจ โรงเจบ้านหมู่  ตำบลสาวชะโงก

อำเภอบางคล้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 P
ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล ปัญหานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 P
ผศ. ดร.เอกชัย ไชยดา รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผู้สูงอายุในประเทศไทย ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) P
อาจารย์ ดร.อัตติยาพร  ไชยฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกระบวนการสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ) P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ การออกแบบผ้าบาติกโดยใช้เทคนิคการเขียนสีทับสีในรายวิชาการออกแบบลวดลายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2  ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา ประเภททุนวิจัยสถาบัน และประเภททุนงานประจำสู่งานวิจัย P
ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล

อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 P
อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์

ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2  ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา ประเภททุนวิจัยสถาบัน และประเภททุนงานประจำสู่งานวิจัย P

ผลงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

 

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดำเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย เครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานที่สร้างเครือข่ายภายนอก  

แหล่งทุน (ปี พ.ศ.)

มี ไม่มี
ผศ.ประมวล  น้อยทรง ผลแห่งการปรารถความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลือ

วัดสาวชะโงก

P เครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์ ลักษณะเด่นของเทศกาลกินเจ โรงเจบ้านหมู่  ตำบลสาวชะโงก

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

P เครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล ปัญหานโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปปฏิบัติ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล     สาวชะโงก อำเภอบางคล้า  จังหวัดฉะเชิงเทรา P เครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
อาจารย์ ดร.อัตติยาพร ไชยฤทธิ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับกระบวนการสร้างรากฐานความมั่นคงทางอาหาร กรณีศึกษา ชุมชนปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา P เครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการ การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล

อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา P เครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการ

การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในท้องถิ่น

ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558
ผศ. ดร.เอกชัย ไชยดา รูปแบบการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการธุรกิจผู้สูงอายุในประเทศไทย P ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ)
อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยกรณ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ               ราชนครินทร์ P ทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2559

ครั้งที่ 2 ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา ประเภททุนวิจัยสถาบัน และประเภททุนงานประจำสู่งานวิจัย

ผศ.ดร.กันตพัฒน์  ชนะบุญ

ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา

อาจารย์ ดร.เทพนคร  ทาคง

ผศ.ดร.เอกชัย   ไชยดา

อ.อธิวัฒน์  อภิรัตน์ธนารัฐ

ผศ.ชลธิชา  นิสัยสัตย์

พัฒนาการทางสังคมของชุมชนชาวคริสต์ในหมู่บ้านโคกวัด

ตำบลโคกปีป

อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

P ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
ผศ.สราวุธ  โรจนศิริ

อาจารย์อภิชฌาฏย์  เดชสุภา

อาจารย์อิทธิพล  ซื่อตรง

เพลงพื้นบ้าน กรณีศึกษาเพลงลำพวน  ตำบลโคกปีบ

อำเภอศรีมโหสถ

จังหวัดปราจีนบุรี

P ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพื้นที่ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ การออกแบบผ้าบาติกโดยใช้เทคนิคการเขียนสีทับสีในรายวิชาการออกแบบลวดลายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ P ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2  ประเภททุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ ประเภททุนวิจัยตามศาสตร์สาขาวิชา ประเภททุนวิจัยสถาบัน และประเภททุนงานประจำสู่งานวิจัย

 

ผลงานสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่  

วัน เดือน ปี

เครือข่ายความร่วมมือ
มี ไม่มี
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Creating Abstract Painting with Stain and Spot Technique/ International Art & Design Symposium

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ Untitled (Imprint) International Art & Design Exhibition

ประเทศเกาหลีใต้

30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : ฮักแพง

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : ลายพิมพ์

เทคนิค  : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค  : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ ชื่อภาพ : Untitled 2019

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ

สปป.ลาว

25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : wat that luang

เทคนิค : ภาพพิมพ์

นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ของครูอาจารย์และนักเรียนสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว 25 – 31 ตุลาคม 2562 P
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อภาพ : วัดโสธรฯ

เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี

วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อภาพ : พุทธรักษา

เทคนิค : บาติก

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อภาพ : ธรรมชาติ

เทคนิค :  สีน้ำ

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อภาพ : กล่อง 31102019

เทคนิค : สื่อผสม

นิทรรศการ Art Brut Thailand : ศิลปะต่างวิถี วิถีศิลปะ ครั้งที่ 1 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์

1 – 30 พฤศจิกายน 2562 P