ข้ามไปยังทูลบาร์

หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน 11 สาขาวิชา  12 หลักสูตร ได้แก่

สาขาวิชา หลักสูตร หลักสูตร หลักสูตรใหม่ หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559
    สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ
1.การพัฒนาชุมชน ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการพัฒนาสังคม) 9 ม.ค. 56
2.ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 ธ.ค. 54 12 ต.ค. 59
3.รัฐประศาสนศาสตร์     3.1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 8 พ.ย. 56
      3.2 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 23 พ.ค. 57
4.ศิลปกรรม ศิลปศาสตรบัณฑิต 24 ก.ย. 55
5.ดนตรีสากล ศิลปศาสตรบัณฑิต 28 ธ.ค. 54 3 พ.ค. 60
6.ภาษาญี่ปุ่น ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 ธ.ค. 54 3 พ.ค. 60
7.นาฏดุริยางคศิลป์ไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ก.พ. 57
8.ภาษาไทย ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 5 มี.ค. 55  
9.นิติศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต 29 พ.ค. 56
10.รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต 15 ม.ค. 58
11.สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต 22 ก.ค. 58