ข้ามไปยังทูลบาร์

ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

 

ที่

 

รหัสนักศึกษา

 

ชื่อนักศึกษา

 

สาขาวิชา

วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม  

หมายเหตุ

 
1 59003367001 นางสาวผกาวรรณ เงินสัจจา ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ความตาย ความทรงจำที่งดงาม/สีน้ำมันบนผ้าใบ    
2 59003367003 นายฤทธิ์เกียรติ กุลเกียรติศักดิ์ ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ซูเปอร์ฮีโร่ในวัยเด็ก/ประติมากรรมปูนปลาสเตอร์    
3 59003367004 นางสาวนิษฐาสนันต์ โพธิ์นะรา ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ความไร้เดียงสาเป็นที่มาของความสุข/สีน้ำมันบนผ้าใบ    
4 59003367005 นายธัญชนิต นรินทรกุล ณ อยุธยา ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ชีวิตข้าพเจ้าในการเป็นนักศึกษาศิลปะ/Digital Paint    
5 59003367006 นางสาวอภิญญา ขันธิกุล ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 สื่อการสอนโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของเด็ก จากโรงเรียนเทพราชบุรีรมย์/สื่อผสม    
6 59003367007 นางสาวภัทษรา สีกุหลาบ ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ขยะทะเลที่หลงละเลย/ศิลปะเชิงแนวคิด    
7 59003367009 นางสาวคณาพร หนูเหลือง ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต/สื่อผสม    
8 59003367015 นางสาวกนกนิภา บุญมาก ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ยักษ์วัดพระแก้วฯ//สีน้ำมันบนผ้าใบ    
9 59003367016 นายกฤษปภณ ธนะภิญโญยศ ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 ภาพฮีโร่ยุคปัจจุบันในงานจิตรกรรมคริสต์ทศวรรษที่ 19 /สีอะคริลิคบนผ้าใบ    
10 590033670119 นายเจษฎา เลี้ยงบำรุง ศิลปกรรม มกราคม-เมษายน 2563 การล่มสลายของเมือง /น้ำยาลบคำผิดบนผ้าใบ    
11 61003355001 MISS YANG GUANRUI ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 22 เมษายน 2563 การศึกษาภาพสะท้อนสังคมในวรรกรรมเพลงลูกทุ่งยอดนิยม คลื่นวิทยุลูกทุ่งมหานคร    
12 61003355002 MISS LI MENG ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 การแก้ไขปัญหาการใช้คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยในชีวิตประจำวันสำหรับ

นักศึกษาจีนชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยครูฉวี่จึ้ง ปีการศึกษา 2562

   
13 61003355006 MISS ZHANG PEI ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ
์จากการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษา

ต่างประเทศ กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในโครงการความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยครูฉวี่จึ้ง

   
14 61003355007 MISS SHAN LIJING ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 รถยนต์ส่วนบุคคลกับการผสมผสานความเชื่อของคนไทย    
15 61003355008 MISS ZHOU LICHUN ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 การศึกษาวิธีการจัดการของละครจีนแบบรักร่วมเพศจากเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาร    
16 61003355009 MISS ZHANG QIN ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 เมษายน 2563 ศึกษาพฤติกรรมและบุคลิกภาพของตัวละครในนวนิยายเรื่องใบไม้ที่ปลิดปลิวของ

ทมยันตี ตามแนวทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ        ซิกมันด์ฟรอยต์

   
17 610033550010 MISS FU ZHENG LING ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 24 เมษายน 2563 กลวิธีการเล่าเรื่องในกวีนิพนธ์ระหว่างทางกลับบ้านของอังคาร จันทาทิพย์

 

   
18 610033550011 MISS DUAN JUN ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 ภาษาไทยแชทในการสื่อสารผ่านเฟชบุ๊ก : กรณีศึกษาเพจขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์

 

   
19 62003355004 MISS SHIXUAN YI ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 เมษายน 2563 ทัศนคติความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
20 62003355005 MISS ZHAO JIN MEI ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 มีนาคม 2563 ความหมายเชิงสัญลักษณ์และบทบาทของพิธีไหว้ครูในสังคมไทยร่วมสมัย    
 21 62003355006 MISS MEI QI YIN ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 เมษายน 2563 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์    
22 62003355007 MISS QIU XIAO FU ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 เมษายน 2563 การศึกษาประเพณีในรอบชีวิต : กรณีศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดฉะเชิงเทรา    
23 62003355008 MR. YAXING DENG ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 20 เมษายน 2563 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดโสธรวรารามกับชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา    
24 58003666023 นางสาวจิราพร ชูวิวัฒน์กุล รัฐศาสตร์ 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนกับเทศบาลตำบลบางทรายในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

 
25 58003666042 นางสาวธัญวรัตน์ ด้วงธรรม รัฐศาสตร์ 2562 การบริหารจัดการธุรกิจขายทอดตลาดและค้าของเก่า ในช่วงปี 2559-2562 ในเขตพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  
26 58003666050 นางสาวสุมาลี พุ่มจิต รัฐศาสตร์ 2562 การจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
27 59003362001

59003362025

59003362157

นางสาวสุพัตรา มาณพ

นางสาวขวัญชนก จุมจันทร์

นางสาวอมรรัตน์ สมบูรณ์

รัฐประศาสนศาสตร์  2562 แนวทางการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลกบินทร์

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 
28 59003362050

59003362057

59003362059

นายอนุวัตร แก้วชา

นายอนุชา วัวลำพอง

นายธนวัฒน์ บุญสวน

รัฐประศาสนศาสตร์ 2562 ทัศนคติทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

 
29 59003362045

59003362049

59003362054

นายอภินันท์ คณะวรรณ

นายสุนทร ฉ่ำสมบุญ

นายโชคพิทักษ์ อาตราแทน

รัฐประศาสนศาสตร์ 2562 การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการป้องกันยาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 
30 58003350026

58003350027

นายอุดมศักดิ์ ไผ่สุข

นายอุดมเดช ไผ่สุข

 

นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 2562 วิเคราะห์เพลงเดี่ยว      นกขมิ้น :ชั้นทางฆ้องวงใหญ่ กรณีศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ชูเกียรติ วงฆ้อง

 

รายละเอียดของผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
นายทวีวัฒน์  จิตติเวทย์กุล การพัฒนารูปแบบการจัดการทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมผลิตภาพของชุมชนมหาสวัสดิ์ จังหวัดนครปฐม วารสารราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2563) 0.60
นางสาวกนกวรรณ  เกียรติเสรี รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน อำเภอสีชัง จังหวัดชลบุรี วารสารสถาบันพัฒนศาสตรบัณฑิต (นิด้า) 16(1) มกราคม – มิถุนายน 2563 0.80
นางจุฑารัตน์  เกิดเจริญ การพัฒนาองค์ประกอบความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ เขตสุขภาพที่ 6 กระทรวงสาธารณสุข วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6 (2) กรกฎาคม – ธันวาคม 2562

 

 

0.80
นางกาญจนา  ศักดิ์ชลาธร รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารเซนต์จอห์น.23(32) มกราคม – มิถุนายน 2563 0.80

 

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

1 58003350001 นางสาวสุนารี ลุนลา นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

2 58003350009 นายรชาภา พนมจันทร์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

3 58003350012 นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

4 58003350004 นางสาวพิทยาภรณ์ หมวดดี นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

5 58003350005 นางสาวขวัญภิรมย์ มีอนันต์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

6 58003350014 นางสาวสุวิมล บัวพันธ์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

7 58003350007 นางสาวพัชรี รอดสา นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

8 58003350015 นางสาววงพลอย ทิพยวันทน์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

9 58003350019 นางสาวกันยา อยู่เจริญ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

10 58003350021 นางสาวกนกวรรณ ศิริบาง นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“แปดริ้วลีลา มัจฉาเริงระบำ”

11 58003350017 นางสาวสุภรณ์ แย้มพุชชง นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“แปดริ้วลีลา มัจฉาเริงระบำ”

12 58003350022 นางสาวสุดที่รัก กลิ่นจันทร์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : กรรมวิธีการสร้างกลองยาวของครูสนั่น บัวคลี่
13 53883350026 นายอุดมศักดิ์ ไผ่สุข นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : วิเคราะห์เพลงเดี่ยวนกขมิ้นทางฆ้องวงใหญ่ครูชูเกียรติ วงฆ้อง
14 53883350027 นายอุดมเดช ไผ่สุข นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : วิเคราะห์เพลงเดี่ยวนกขมิ้นทางฆ้องวงเล็กครูชูเกียรติ วงฆ้อง
15 58003666071 นางสาวกุสุมา สอนประไพ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16 58003666027 นายปฐวี จันทา รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การจัดการขยะในชุมชน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
17 58003666048 นางสาวมารีตา กันนิยม รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : บทบาทของทหารทางด้านสังคม กรณีศึกษา กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 19 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
18 58003666062 นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : นโยบายสวัสดิการบุคลากรในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
19 58003666017 นางสาวสุนารี จอมคำ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การศึกษามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: กรณีศึกษาการดำเนินงานของที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 58003666002 นางสาวขนิษฐนันท์ ชานอก รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
21 58003362204 นางสาวมณฑกานต์ กุศล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

22 58003362024 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเอิบ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการอัยการในสำนักงานงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 58003362013 นางสาวธัญญารัตน์ สลัดโท รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
24 นางสาวแพรวพรรณ สมมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 58003362001 นางสาวพาฝัน ติรวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 58003362039 นางสาวพรนภัส บุญเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
27  

58003362049

 

นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การทำเกษตรอินทรีย์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 58003362035 นายอนุรักษ์ แพน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรชุมชน ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 58003362069 นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 58003362061 นายชัยวัฒน์ พงษ์สุระ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังก่อนการปล่อยตัวกลับสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

31 58003362071 นายสิทธิกร ปานพูล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางในการแก้ปัญหาฟื้นฟูเด็กและสตรีกรณีถูกกระทำความรุนแรงของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
32 58033622047 นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ประสิทฺธิภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศูนย์บริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
33 58033622048 นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
34 58003362074 นางสาวพัทราพร บุญสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
35 58003362203 นางสาวน้ำฝน  ใจตรง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
36 58003362085 นางสาวปัญญาพร เชิงเขา รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดหาประโยชน์ที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
37 58003362077 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีษะเกษ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ศักยภาพการใช้บริการหน่วยงานราชการที่มาส่งหนังสือราชการภายในสำนักงานอัยการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
38 58003362008 นางสาวสุภารักษ์ จุลโลบล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงานภายในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
39 58003362028 นางสาวพรนภา รุ่งแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา