slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

1 61003367001 นายนรวิชญ์  ฤทธิศิลป์ ทัศนศิลป์ 2565 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำมัน สักวันฉันจะเป็นเชฟ Creative Oil Painting : Someday I’ll be a Chef
2 61003367002 นางสาวอภิสรา  เรืองปิยะเสรี ทัศนศิลป์ 2565 การสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำมันตำนานกรีกจากมุมมองของผู้หญิง Greek Mythology Oil Painting from a Woman’s Perspective
3 61003367005 นางสาวจารุณี  อัครจักร ทัศนศิลป์ 2565 การสร้างสรรค์จิตกรรมสีน้ำมันคนไร้บ้านในสถานการณ์โควิด Creative oil Painting Homeless People in the COVID-19 Situation
4 61003367007 นายทิวากร  ประสมกิจ ทัศนศิลป์ 2565 การสร้างสรรค์จิตรกรรม : ความหลงใหลในเรือนร่างผู้ชาย Creative Painting : Male body obsession
5 61003348001 นางสาวปพิชญา  คุ้มแสง ดนตรีสากล 2564 การสร้างสรรค์ผลงานเพลง “รักคือ”
6 61003348003 นายธเนศ  ศรีบุญชู ดนตรีสากล 2564 การสร้างสรรค์ผลงานเพลง “เจ็บซ้ำๆ”
7 61003348004 นายกวีรัตน์  จิตรสำราญ ดนตรีสากล 2564 การสร้างสรรค์ผลงานเพลง “แด่เธอ”
8 61003348008 นายกรวิชญ์  กงแก้ว ดนตรีสากล 2564 การสร้างสรรค์ผลงานเพลง “รักที่ดี”
9 61003348016 นายอภิสิทธิ์  เศษฐนันท์ ดนตรีสากล 2564 การสร้างสรรค์ผลงานเพลง “เสี้ยววินาที”
10 61003345002 นางสาวพนิดา  ชิดเจริญ สารสนเทศศาสตร์ฯ 29 มี.ค. 65 อินโฟกราฟฟิค

“แนะนำหนังสือใหม่”

11 61003345003 นางสาวพลอยไพลิน

ปะทานัง

สารสนเทศศาสตร์ฯ 29 มี.ค. 65 อินโฟกราฟฟิค

“แนะนำหนังสือใหม่”

12 61003345011 นางสาวฐิตาภา ธรรมนิติพงศ์ สารสนเทศศาสตร์ฯ 29 มี.ค. 65 อินโฟกราฟฟิค

“แนะนำหนังสือใหม่”

13 6100334504 นางสาวนภาพรรณ

เนียมกสิพงษ์

สารสนเทศศาสตร์ฯ 29 มี.ค. 65 อินโฟกราฟฟิค

“แนะนำหนังสือใหม่”

 

 

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2563

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

1 60003367018 นางสาวฐิติมา ศิลธรรม ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์ศิลปะเเบบสื่อผสม : สุสานพื้นที่เเห่งความทรงจำ
2 60003367012 นางสาวจินณา ไชยสอน ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะDocumentary art : จินณาลดน้ำหนัก
3 58003350012 นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมสีอะคริลิก : สุนัขจรในที่สาธารณะ
4 60003367004 นางสาวช่อนภาวัลย์ ราชนาวี ทัศนศิลป์ พฤษภาคม 2564 การสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน้ำมันเเบบเหมือนจริง : การแต่งหน้าแฟนซี ในยุคปัจจุบัน