slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ผลงานวิชาการ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำ

รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ

หมายเลขเอกสาร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่ วัน เดือน ปี ค่าน้ำหนัก
2.1-1-1 ผศ.อารียา  บุญทวี

อาจารย์วิระสิทธิ์  สุขสมชิต

งานประชุมวิชาการศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน งานประชุมวิชาการระดับชาติ รำไพพรรณี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม  2564 17 ธันวาคม  2564 0.2
2.1-1-2 อาจารย์สมศักดิ์  ทองแก้ว การประยุกต์ใช้เทคนิคเดลฟายสำหรับเลือกกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 8  ประจำปี พ.ศ. 2564

ภาคบรรยาย, หน้า 518 – 527

27 มีนาคม 2564 0.2
2.1-1-3 ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ วารสารราชภัฏกรุงเก่า 8(3) กันยายน-ธันวาคม 2564 0.6
2.1-1-4 ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี Development of Knowledge Management Model for Personnel of Ceramic Industries, Thailand. Journal of HR intelligence 16(2) กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 0.6
2.1-1-5 ผศ.ดร.ลักษณพร คำดี

ดร. ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์

การพัฒนารูปแบบการจัดการผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ. วารสารราชภัฏกรุงเก่า.ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-6 รศ.สุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุล

ผศ.ว่าที่ร.ต.ดร.เอกชัย ไชยดา

Guideline for Excellence of Municipality Development: A case study of Bansong Sub-district Municipality. Chachoengsao Province วารสารสมาคมนักวิจัย
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
มกราคม-มีนาคม 2564 0.6
2.1-1-7 ผศ.ดร.ไชยะ เทพา ภาวะผู้นําทางการเมืองในยุคโควิด-19 วารสารสหวิทยาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2564)    TCI 2 (กันยายน – ธันวาคม 2564) 0.6
2.1-1-8 รศ.สราวุธ โรจนศิริ

อ.สมพงษ์ ทองคำ

ผศ.จรัญ ยินยอม

ประวัติและคุณลักษณะทางดนตรีของ เพลงพื้นบ้านลำพวนโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี วารสารดนตรีและการแสดง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2,32-44 (กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2564 0.60
2.1-1-9 รศ.สราวุธ โรจนศิริ การศึกษารูปแบบการจัดการวงโยธวาทิต กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาภาคตะวันออก วารสารดนตรีรังสิต. ปีที่ 16 เล่มที่ 1, 115-129 มกราคม – มิถุนายน 2564 0.80
2.1-1-10 ผศ.ดร.ไชยะ เทพา เอกสารประกอบการสอนรายวิชาความรู้เบื้องต้น ทางรัฐศาสตร์ วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2564 0.80
2.1-1-11 รศ.สราวุธ  โรจนศิริ ตำรา บันไดเสียงและคอร์ดดนตรีตะวันตก ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว /เผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/จัดจำหน่ายบุคคลภายนอก ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ วันที่ 23  มิถุนายน 2564 1
2.1-1-12 รศ.สุริยศักดิ์  มังกรแก้ววิกุล ตำรา การจัดการท้องถิ่นแนวใหม่ ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว /เผยแพร่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์/จัดจำหน่ายบุคคลภายนอก ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ วันที่ 25  มิถุนายน 2564 1

 

งานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/

งานสร้างสรรค์

แหล่งที่เผยแพร่ วัน เดือน ปี ค่าน้ำหนัก
2.1-1-13 อาจารย์ ดร.จินดา

เนื่องจำนงค์

บางปะกง เทคนิคสีอะคริลิคบนผ้าใบ ขนาด 60 x 80 cm. นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-14 อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ปลา Two เทคนิค  บาติก

ขนาด 50 x 50 cm.

นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-15 อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ทะเลเดือน เทคนิคภาพถ่าย ขนาด 30 x 45 cm. นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-16 ผศ.อาจิณโจนาธาน

อาจิณกิจ

Untitled เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 50 x 40 cm นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-17 อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค วัดจีน เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ  ขนาด 30 x 40 cm. นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
2.1-1-18 อาจารย์สมศักดิ์  ทองแก้ว ถูกจำกัด เทคนิคถ่ายภาพ ขนาด 30 x 45 cm. นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 0.6
ที่ ข้อมูลพื้นฐาน ค่าน้ำหนัก จำนวน

(เรื่อง)

คุณภาพผลงานทางวิชาการ
1 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 0.20 1
2 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ

– ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

0.40 2
3 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 0.60 10
4 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 0.80
5 – บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556

– ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร

– ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

– ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ

– ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน

– ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว

– ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ

1.00 2
คุณภาพงานสร้างสรรค์    
6 – งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 0.20 14
7 – งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40
8 – งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60
9 – งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80
10 – งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00
11 จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ   77

รายละเอียดของผลงานของอาจารย์ประจำ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อเรื่องผลงานวิชาการ/       งานสร้างสรรค์ แหล่งที่เผยแพร่ ค่าน้ำหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ  เทพา ตำรา นโยบายสาธารณะ และการวางแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ บทความวิจัย เรื่อง วิถีชีวิตลุ่มน้ำ      บางปะกงที่ปรากฎในภาพประดับศาสนสถานพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา มหาวิทยาลัยบูรพา 1.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ  โรจนศิริ การศึกษาเปรียบเทียบเพลงสวดคริสต์ศาสนาในจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศึกษาโบสถ์เซ็นร็อค ท่าไข่ และ โบสถ์เซนต์แอนโทนี แปดริ้ว วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 หน้า 109 – 116 0.60
อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ การศึกษาบทบาทการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของต่างชาติกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนไทยในยุคแรก วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม ธันวาคม 2561 0.60
อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการทำนาอย่างยั่งยืนในตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่  18-19 ตุลาคม 2561 0.20
อาจารย์ศิริวัฒน์  สิริศรีวัฒนกุล บทความวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อทัศนะผู้นำท้องถิ่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่  18-19 ตุลาคม 2561 0.20
อาจารย์จรรยาลักษณ์ เกษบุตร บทความวิจัย เรื่อง “การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ:กรณีศึกษานักศึกษาจีนในโครงการความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” วารสารราชนครินทร์ ฉบับที่ 35 ปีที่ 16 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 0.60
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2562 0.60
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน  2562 0.60
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ รูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศของตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2562 0.60
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีการผลิตของเกษตรกรในอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วภายหลังการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1
วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 0.60
อาจารย์ ดร.ปรีชา  ดิลกวุฒิสิทธิ์ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 วารสารวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 0.60
อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานท้องถิ่นในการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารราชนครินทร์ ปีที่ 15 ฉบับที่ 34 กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 0.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  น้อยทรง พุทธจริยศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้กับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่น วารสารมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ฉบับที่ 18 กันยายน – ธันวาคม 2561 0.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล  น้อยทรง ผลแห่งกาปรารถความเพียรในพุทธปรัชญากับการพัฒนาคุณภาพชีวิต : กรณีศึกษาหลวงพ่อเหลืออดีตเจ้าอาวาสวัดสาวชะโงก ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 0.20
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

อาจารย์ ดร.กานต์  เสกขุนทด

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
0.60
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมการจัดการขยะของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2561 “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์” วันที่ 13 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 0.20
อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
0.60
อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์ ทัศนคติพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
0.60
อาจารย์ ดร.อัมรินทร์  นาคณัฐเศรษฐ์

อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์

ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมชุมชนในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา วารสารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปีที่ 3
ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2561
0.60
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อผลงาน : วัดโสธรฯ แปดริ้ว นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.60
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน : สายน้ำบางปะกง นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.60
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อผลงาน : สุกแล้ว นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ ชื่อผลงาน : Untitled (imprint) 2018 นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.60
อาจารย์พนัชกร  เพชรนาค ชื่อผลงาน : วัด นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19 สืบสานศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน” (วันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2562) ณ ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 0.60
อาจารย์ ดร.จินดา  เนื่องจำนงค์ ชื่อผลงาน : “เรืองประมง ระยอง” โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อ.เมือง จ.กระบี่ 0.60
อาจารย์โยธิน  จี้กังวาฬ ชื่อผลงาน : ยามเช้า โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน           อ.เมือง จ.กระบี่ 0.60
อาจารย์พงศา  รวมทรัพย์ ชื่อผลงาน : สีของป่า โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน            อ.เมือง จ.กระบี่ 0.60
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจิณโจนาธาน  อาจิณกิจ ชื่อผลงาน : วีนัส โครงการนิทรรศการศิลปกรรม        อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 5 (วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน            อ.เมือง จ.กระบี่ 0.60