slot anti rungkat 2023

slot anti rungkat 2023

slot gacor

slot gacor

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ – คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)       
“จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนด้วยความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาท้องถิ่น”

 

 

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
  2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามมาตรฐานสากล
  3. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน และท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
  4. บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  5. สืบสาน ส่งเสริม ทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากล

ค่านิยม

WE ARE HUSOC

W ell Being                                       ความอยู่ดีมีสุข

E thics Strengthening                     การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม

A rea-based development             การพัฒนาเชิงพื้นที

R esearch-based Instruction         การจัดการเรียนการสอนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน

E nvironment Protection                การปกป้องสิ่งแวดล้อม

H uman Capital                                ต้นทุนมนุษย์

U nity in Diversity                           ความเป็นเอกภาพในความหลากหลาย

S ocial Responsibility                       ความรับผิดชอบต่อสังคม

O rganization Governance              ธรรมาภิบาลแห่งองค์กร

C ultural Promotion                        การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
“จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”

เอกลักษณ์
“คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นเอกภาพในความหลากหลาย ( Unity In Diversity)”

ยุทธศาสตร์(Strategic)

          เพื่อให้การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไปตามพันธกิจจึงกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคณะฯ  5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามหลักธรรมาภิบาลสู่ยุค 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรเชิงรุกและสร้างความผูกพันในองค์การ