งานวิจัยตีพิมพ์-เผยแพร่

 

ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย แหล่งที่เผยแพร่
ความสามารถด้านการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2557
การต่อยอดภูมิปัญญาการทอเสื่อกกโดยการออกแบบและพัฒนาลวดลาย ด้วยรูปทรงเรขาคณิตของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเสื่อกกบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดการทรัพยากรป่าชุมชนในเขตป่าสงวนของบ้านท่าทองคำ ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล ณ ห้องราชนครินทร์   ชั้น 5

อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ       ราชนครินทร์

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม จากการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามทัศนะ ของคนในชุมชนตลาดคลองสวน บ้านใหม่ นครเนื่องเขต และบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผศ.ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวัยรุ่นโดยการฝึกสมาธิ : กรณีศึกษานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Thailand’s Rural Community History of Sao Cha-ngok Village : A Conceptual Perspective ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา Kuala Lumpur, Malaysia
Thailand’s Rural Community History of Sao Cha-ngok Village ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา ประเทศฝรั่งเศส
The study of Changing’s Local Religions at Sao     Cha-ngok Village in Thailand ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา Nanyang Technological University, Singapore
A Study for Well-Being Indicators Development of the People in Thailand : a PLS-SEM Approach

 

ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา Kyoto, Japan

 

 

ข้ามไปยังทูลบาร์