ผู้บริหารคณะ

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.เทพนคร ทาคง (คณบดี)
อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง 
คณบดี
9.อ.อธิพัฒน์ สินทรโก

อาจารย์อธิพัฒน์ สินทรโก

รองคณบดีวิชาการและวิจัย

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ เทพา (รองคณบดีวางแผน พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา)

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ เทพา
รองคณบดีวางแผน พัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง (รองคณบดีกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์)

ผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง 
รองคณบดีกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์

อ.ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

อาจารย์ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล

ผู้ช่วยคณบดี

4.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

 ผู้ช่วยคณบดี

1.น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร (ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน)

น.ส.ณิชาภัทร ยุทธไตร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน

 

ข้ามไปยังทูลบาร์