สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์

4.อ.วาทิตา เอื้อเจริญ

อาจารย์วาทิตา เอื้อเจริญ
ประธานสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
– ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

3.อ.ลักคณา น้อยสว่าง

อาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง

วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
– ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

1.อ.วัชรี ปั้นนิยม  (ประธานสาขา)

อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม 

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
– ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

2.ผศ.สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์

 วุฒิการศึกษา

– อ.บ. บรรณารักษศาสตร์
– อ.ม. บรรณารักษศาสตร์

 
อ.ขวัญ

อาจารย์พรนภา พุทธรักษา

 วุฒิการศึกษา

 

 
ข้ามไปยังทูลบาร์