สาขาวิชาศิลปกรรม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม

1.อ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ(ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ
ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม

วุฒิการศึกษา

– ศป.บ. ทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์
– ศป.ม. ทัศนศิลป์ : ศิลปะสมัยใหม่

2.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

อาจารย์ ดร.จินดา เนื่องจำนงค์

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศิลปกรรม
– ค.ม. ศิลปศึกษา
– ปร.ด. ทัศนศิลป์และการออกแบบ

 
3.อ.โยธิน จี้กังวาฬ

อาจารย์โยธิน จี้กังวาฬ

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ศิลปกรรม
– ค.ม. ศิลปศึกษา

4.อ.พงศา รวมทรัพย์

อาจารย์พงศา รวมทรัพย์

 วุฒิการศึกษา

– ศป.บ. ศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง
– กศ.ม. ศิลปศึกษา

5.อ.พนัชกร เพชรนาค

อาจารย์พนัชกร เพชรนาค

 วุฒิการศึกษา

– ศษ.บ. ศิลปศึกษา
– ศป.ม. วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์