สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

8.ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์

อาจารย์ ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์
ประธานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์
–  รป.ม. นโยบายสาธารณะ
–  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

2.ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

 วุฒิการศึกษา

– วท.บ สุขศึกษา
– รป.ม. นโยบายสาธารณะ
– ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

3.ดร.กานต์ เสกขุนทด

อาจารย์ ดร.กานต์ เสกขุนทด

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. การประถมศึกษา
– ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
– บธ.บ. การตลาด
– ค.ม. การบริหารการศึกษา
–  ปร.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

 

4.ผศ.สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยศักดิ์ มังกรแก้ววิกุล

 วุฒิการศึกษา

– ศน.บ. มนุษยศาสตร์
– รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

5.อ.นพพร ขุนค้า

อาจารย์นพพร ขุนค้า

 วุฒิการศึกษา

– น.บ. นิติศาสตร์
– น.ม. กฎหมายมหาชน

 
อ.ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล (ผู้ช่วยคณบดี)

อาจารย์ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. การบริหารการศึกษา
–  รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์

9.อ.อธิพัฒน์ สินทรโก

อาจารย์อธิพัฒน์ สินทรโก

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ปรัชญา
– รป.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

1.ดร.ธนบดี ฐานะชาลา (ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์ ดร.ธนบดี ฐานะชาลา

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)
– รป.ม. นโยบายสาธารณะ
– รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

7.ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์

อาจารย์ ดร.อัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. สังคมศึกษา 
– รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์
– รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์

10.ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์

อาจารย์ ดร.ภูริวัจน์ รักษ์ธนอนันต์

 วุฒิการศึกษา

– ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา
– รป.ม. การบริหารทั่วไป
– รป.ด. รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

11.อ.อทิตยา ดวงอำไพ

อาจารย์อทิตยา ดวงอำไพ

 วุฒิการศึกษา

– ร.บ. รัฐศาสตร์
– น.บ. นิติศาสตร์
– รป.ม. นโยบายสาธารณ

ข้ามไปยังทูลบาร์