สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

1. อ.อรอนงค์ โรงรักษา (ประธานสาขาวิชา)

อาจารย์อรอนงค์ โรงรักษา 
ประธานสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น
– ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา

2.อ.อภิชาติ คานนิม

อาจารย์อภิชาติ คานนิม

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ภาษาอังกฤษ
– ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา

4.Mrs.Miki Morikawa Kanthong

Mrs.Miki Morikawa Kanthong

วุฒิการศึกษา

– B.A. German

ข้ามไปยังทูลบาร์