สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

7.อ.รติยา สุทธิธรรม

อาจารย์รติยา สุทธิธรรม
ประธานสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย

วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย 
– ศศ.ม. นาฏยศิลป์ไทย

3.รศ.วิเชียร อ่อนละมูล

รองศาสตราจารย์วิเชียร อ่อนละมูล

วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. ประวัติศาสตร์ 

2.ผศ.จิระศักดิ์ จิตตบุตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิระศักดิ์ จิตตบุตร

 วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. สังคมศึกษา
– ศป.ม. มานุษยดุริยางควิทยา 

AJWUT2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์(ไทย)
– ศศ.ม. ดุริยางค์ไทย
– ปร.ด. การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม

5.ผศ.ลิขิต จินดาวัฒน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต จินดาวัฒน์

 วุฒิการศึกษา

– กศ.บ. มัธยมศึกษา

4.ผศ..ชูเกียรติ วงฆ้อง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูเกียรติ วงฆ้อง

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. ดนตรีศึกษา

6.อ.วิระสิทธิ์ สุขสมชิต

อาจารย์วิระสิทธิ์ สุขสมชิต

 วุฒิการศึกษา

– ค.บ. นาฏศิลป์
– ศศ.ม. การบริหารศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้ามไปยังทูลบาร์