กลุ่มวิชาพื้นฐาน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

1.ผศ.ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ศิริภักดิ์

 วุฒิการศึกษา

– ศน.บ. ปรัชญา
– ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
– Ph.D Philosophy and Religion

2.ผศ.วิไลวรรณ  สุนทรายุทธ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลวรรณ  สุนทรายุทธ

 วุฒิการศึกษา

ค.บ. ภูมิศาสตร์
– กศ.ม. ภูมิศาสตร์

3.ผศ.ประมวล น้อยทรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมวล น้อยทรง

 วุฒิการศึกษา

– ศน.บ. ปรัชญา
– ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา

4.ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยดา

ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย ไชยจินดา

 วุฒิการศึกษา

– ศศ.บ. ไทยคดีศึกษา
– ศศ.ม. ไทยศึกษา
– พธ.ด. พระพุทธศาสนา

 

ข้ามไปยังทูลบาร์