กรรมการประจำ-บริหารคณะ

คณะกรรมการบริหาร
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล                   ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์วรภัทร เมฆขจร                                                              รองประธาน
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์    แสงเงิน                                      กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผ่องศรี    มาสขาว                                 กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. อาจารย์เฉลิมพล  นุชอุดม                                                          กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. อาจารย์สราวุธ   โรจนศิริ                                                             กรรมการ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรักษา อนุสรณ์นรการ                                กรรมการ
 8. อาจารย์ ดร.กานต์   เสกขุนทด                                                   กรรมการ
 9. อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม                                                                กรรมการ
 10. อาจารย์พงศา รวมทรัพย์                                                            กรรมการ
 11. อาจารย์ ดร.บุญยอด ศรีรัตนสรณ์                                               กรรมการ
 12. นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร                                                        กรรมการและเลขานุการ
 13. นางสาวมยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์                                                         ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารคณะ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล                 ประธานกรรมการ
 2. อาจารย์วรภัทร เมฆขจร                                                            กรรมการ
 3. อาจารย์สราวุธ โรจนศิริ                                                             กรรมการ
 4. อาจารย์คณสถิต มังกรแก้ว                                                       กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไล อนุสรณ์นรการ                                    กรรมการ
 6. อาจารย์นพพร ขุนค้า                                                                 กรรมการ
 7. อาจารย์เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์                                                   กรรมการ
 8. อาจารย์ชลธิชา นิสัยสัตย์                                                          กรรมการ
 9. อาจารย์พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี                                                กรรมการ
 10. อาจารย์ภาคภูมิ ลบถม                                                               กรรมการ
 11. อาจารย์อภิชฌาฏย์ เดชสุภา                                                      กรรมการ
 12. อาจารย์พงศา รวมทรัพย์                                                            กรรมการ
 13. อาจารย์ธีระวุฒิ กลิ่นด้วง                                                            กรรมการ
 14. อาจารย์ธนบดี ฐานะชาลา                                                          กรรมการ
 15. อาจารย์อภิชาติ คานนิม                                                              กรรมการ
 16. อาจารย์กันตพัฒน์ ชนะบุญ                                                         กรรมการ
 17. อาจารย์ลักคณา น้อยสว่าง                                                          กรรมการ
 18. นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร                                                         กรรมการและเลขานุการ
 19. นางสุวรรณา กุละวณิชย์                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ
 20. นางสาวมยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์                                                          ผู้ช่วยเลขานุการ
 21. นางชญานิน วรรณะ                                                                     ผู้ช่วยเลขานุการ