กรรมการประจำ-บริหารคณะ

 

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง ประธานกรรมการ
2 อาจารย์วิเนส จันทะวงษ์ศรี รองประธานกรรมการ
3 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ แสงเงิน กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ เทพา กรรมการ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ โรจนศิริ กรรมการ
8 อาจารย์ธีรพงษ์ ทศวัฒน์ กรรมการ
9 อาจารย์ ดร.อัตติยา ไชยฤทธิ์ กรรมการ
10 อาจารย์พนัชกร เพชรนาค กรรมการ
11 อาจารย์อภิชัย วิลาวรรณ กรรมการ
12 อาจารย์ศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ กรรมการ
13 นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร เลขานุการ
14 นางสาวมยุรี กล่ำพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 อาจารย์ ดร.เทพนคร               ทาคง   ประธานกรรมการ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระวุฒิ        กลิ่นด้วง   กรรมการ
3 อาจารย์วิเนส                    จันทะวงษ์ศรี   กรรมการ
4 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไชยะ           เทพา   กรรมการ
5 อาจารย์ศิริวัฒน์                สิริศรีวัฒนกุล   กรรมการ
6 ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกชัย        ไชยดา   กรรมการ
7 อาจารย์พรรณรัตน์            กานต์ไกรศรี   กรรมการ
8 อาจารย์อาจิณโจนาธาน      อาจิณกิจ   กรรมการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวุธ    โรจนศิริ   กรรมการ
10 อาจารย์จรรยาลักษณ์         เกษบุตร   กรรมการ
11 อาจารย์รัตติยา                สุทธิธรรม   กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มธุริน    พงศกรพาณิช   กรรมการ
13 อาจารย์ ดร.อัตติยา          ไชยฤทธิ์   กรรมการ
14 อาจารย์ธีระพงษ์             ทศวัฒน์   กรรมการ
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตพัฒน์  ชนะบุญ   กรรมการ
16 อาจารย์อรอนงค์             โรงรักษา   กรรมการ
17 นางสาวณิชาภัทร            ยุทธไตร   กรรมการ
18 นางสุวรรณา                 กุลละวณิชย์   กรรมการ
19 นางชญานิน                  วรรณะ   กรรมการ

 

ข้ามไปยังทูลบาร์