ผู้ได้รับทุนวิจัย

การสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2558-2559

ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย ชื่อนักวิจัย งบประมาณ แหล่งทุน หมายเหตุ
ความเชื่อต่อองค์พระพิฆเนศที่มีอิทธิพลต่อประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวชลธิชา นิสัยสัตย์

นายไชยะเทพา

๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ มรภ.ราชนครินทร์
พฤติกรรมการเลือกตั้งและการสื่อสารการเมืองของประชาชนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกันตพัฒน์ ชนะบุญ ๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
การสำรวจการอยู่ดีมีสุขเชิงพุทธของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย ไชยดา ๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
การศึกษาการจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ภายใต้แนวคิดยุติธรรมชุมชน : กรณีศึกเปรียบเทียบการดำเนินงานของเครือข่ายยุติธรรมชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิโชค ลางคุลานนท์ ๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในระดับองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอัมรินทร์ นาคณัฐเศรษฐ์ ๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
แนวทางการพัฒนาระบบจรวจสอบภายในกับธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดฉะเชิงเทรา นายกานต์ เสกขุนทด ๔๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์

นายอธิพัฒน์ สินทรโก

๗๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์
วัฒนธรรมการสืบทอดวงดนตรีไทย ตำบลเทพราชเพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมประจำชาติ นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

นายจิระศักดิ์ จิตตบุตร

นายเกษพัฒน์ พูลสวัสดิ์

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การศึกษาอิทธิพลของความเชื่อและศาสนาที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารองค์กรส่วนตำบล กรณีศึกษาตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ไชยดา

นางสาวสุวิชา แสงรุ้งเพชร

นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี

๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๐ การศึกษารูปแบบการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขชุมชนต่างความเชื่อและศาสนากรณีศึกษาชุมชนเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุวิชา แสงรุ้งเพชร

ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย ไชยดา

นางสาวพรรณรัตน์ กานต์ไกรศรี

๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๑ การจัดการความรู้เพื่อความยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะนาว ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวลักคณา น้อยสว่าง

นางสาววัชรี ปั้นนิยม

นางนพมาศ หงษาชาติ

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๒ การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการทำนาอย่างยั่งยืนในตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาววัชรี ปั้นนิยม

นางนพมาศ หงษาชาติ

นางสาวลักคณา น้อยสว่าง

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๓ แนวทางการแก้ปัญหาผักตบชวาแบบมีส่วนร่วม อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์

นายอธิพัฒน์ สินทรโก

นายนพพร ขุนค้า

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 

๑๔

ผลกระทบและแนวทางการแก้ปัญหาประชากรแฝงขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอธิพัฒน์ สินทรโก

นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์

นายนพพร ขุนค้า

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๕ รูปแบบการกำหนดนโยบายระดับท้องถิ่น ภายใต้บริบทชุมชนต่างวัฒนธรรม ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายนพพร ขุนค้า

นายอธิพัฒน์ สินทรโก

นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์

 

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖ วัฒนธรรมการเลี้ยงไก่ชนพื้นเมืองไทย ตำบลสาวชะโงก นายจิระศักดิ์ จิตตบุตร

นายธีระวุฒิ กลิ่นด้วง

นายเกษพัฒน์ พูลสวัสดิ์

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : FRMU คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๗ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน ตำบลสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล

นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์

๓๒๐,๐๐๐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนวิจัยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
๑๘ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว นางสาวอารียา บุญทวี

นายจินดา เนื่องจำนง

นายวชิรพงษ์ มณีนันทิวัฒน์

๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนวิจัยยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
๑๙ ความพร้อมและการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีในอาเซียน ขององค์บริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอัติยา ไชยฤทธิ์

นายนพพร ขุนค้า

๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน  
๒๐ ความพร้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลางตอนกลาง นายอธิพัฒน์ สินทรโก

นางสาวอัติยา ไชยฤทธิ์

นายนพพร ขุนค้า

๑๐๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน  
๒๑ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับคนในท้องถิ่น นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์

นางสาววงเดือน ไม้สนธิ์

๘๕๐,๐๐๐ งบประมาณแผ่นดิน  
๒๒ การพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวลักษณพร

โรจน์พิทักษ์กุล

นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์

นายภาคภูมิ ลบม

๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  
  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙        
  การจัดการความรู้ของกลุ่มวิสากิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออก อำเภอบางคล้า นายอธิพัฒน์ สินทรโก

นางสาวอัตติยา ไชยฤทธิ์

นายนพพร ขุนค้า

๘๐,๐๐๐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนภายนอก : ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
  วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของมะม่วงกับชุมชนสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายธีระพงษ์ ทศวัฒน์

นายมณเฑียร มุสิกทอง

นายบุญยอด ศรีรัตนสรณ์

๘๐,๐๐๐ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุนภายนอก : ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
๒๓ การเรียนรู้และการถ่ายทอดภูมิปัญญาลายปักผ้าห่มนางละครชาตรี : กรณีศึกษาคณะพรพิทักษ์ลูกโสธร นายวิระสิทธิ์ สุขสมชิต ๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๔ การกระทำความผิดกฎหมายซ้ำของเด็กและเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวมธุริน พงศกรพานิช

นายอภิชัย วิลาวรรณ

นายจักรกฤษณ์ วรวีร์

๘๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๕ แตรวงชาวบ้าน : กระบวนการถ่ายทอดและบทบาทหน้าที่ทางสังคมของแตรวงคณะพลังหนุ่มคลองเขื่อน นายฆ้อง มงคล ๔๕,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๖ การศึกษาข้อผิดพลาดในการใช้คำบ่งชี้ภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอรอนงค์ โรงรักษา

นายชัยยศ รองเดช

นางสาวศิริลักษณ์ ศรีกล่ำ

๑๕,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๗ ภาวะผู้นำที่มีผลต่อทัศนะการพัฒนาท้องถิ่นของผู้นำท้องถิ่น สังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา นายศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล ๕๐,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๘ การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายเทพนคร ทาคง ๗๒,๔๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
๒๙ การออกแบบลายผ้าบาติกโดยใช้เทคนิคการเขียนสีทับสีในรายวิชาการออกแบบลวดลายที่มีต่อการสร้างสรรค์ผลงานผ้าบาติกของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายโยธิน จี้กังวาฬ ๓๕,๐๐๐ กองทุนราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ทุนภายใน : ทุนวิจัยตามศาสตร์
    รวม ๓,๑๐๗,๔๐๐