บุคลากร

 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐาน
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 •  อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีสากล
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
 • บุคลากรสายสนับสนุน