หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอน 11 สาขาวิชา  12 หลักสูตร ได้แก่

  หลักสูตรเก่า หลักสูตรปรับปรุงใหม่
  สกอ.เห็นชอบ สกอ.เห็นชอบ
1.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 21 มิ.ย. 2550 9 ม.ค. 56
2.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8 ส.ค. 2550 26 ธ.ค. 54
3.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    
    3.1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 11 เม.ย. 2550 8 พ.ย. 56
    3.2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 23 พ.ค. 57
4.  สาขาวิชาศิลปกรรม 8  ส.ค.  2550 24 ก.ย. 55
5.  สาขาวิชาดนตรีสากล 27  พ.ย. 2550 28 ธ.ค. 54
6.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 27 พ.ย. 2550 26 ธ.ค. 54
7.  สาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย 25 ธ.ค. 2551 4 ก.พ. 57
8. สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ 25 พ.ค. 2552 5 มี.ค. 55
9. สาขาวิชานิติศาสตร์ 29 พ.ค. 56
10.สาขาวิชารัฐศาสตร์ 15 ม.ค. 58
11.สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์