ข้อมูลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย

ข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือคาดว่าจะเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชา วัน เดือน ปี ที่ผลิต ชื่อผลงานสร้างสรรค์/งานวิจัย/

สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม

1 58003350001 นางสาวสุนารี ลุนลา นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

2 58003350009 นายรชาภา พนมจันทร์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

3 58003350012 นายรัตน์วรินท์ ซุยมุลละ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ลีลานารีหมวกกุ้ยเล้ย”

4 58003350004 นางสาวพิทยาภรณ์ หมวดดี นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

5 58003350005 นางสาวขวัญภิรมย์ มีอนันต์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

6 58003350014 นางสาวสุวิมล บัวพันธ์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“ระบำน้อมสักการะพระพรหมคุณาภรณ์”

7 58003350007 นางสาวพัชรี รอดสา นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

8 58003350015 นางสาววงพลอย ทิพยวันทน์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

9 58003350019 นางสาวกันยา อยู่เจริญ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“นาฏยลีลาสารภีคืนถิ่น”

10 58003350021 นางสาวกนกวรรณ ศิริบาง นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“แปดริ้วลีลา มัจฉาเริงระบำ”

11 58003350017 นางสาวสุภรณ์ แย้มพุชชง นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 ผลงานสร้างสรรค์นาฏดุริยางคศิลป์ไทย

“แปดริ้วลีลา มัจฉาเริงระบำ”

12 58003350022 นางสาวสุดที่รัก กลิ่นจันทร์ นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : กรรมวิธีการสร้างกลองยาวของครูสนั่น บัวคลี่
13 53883350026 นายอุดมศักดิ์ ไผ่สุข นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : วิเคราะห์เพลงเดี่ยวนกขมิ้นทางฆ้องวงใหญ่ครูชูเกียรติ วงฆ้อง
14 53883350027 นายอุดมเดช ไผ่สุข นาฏดุริยางคศิลป์ไทย 15 พ.ค. 2562 งานวิจัย : วิเคราะห์เพลงเดี่ยวนกขมิ้นทางฆ้องวงเล็กครูชูเกียรติ วงฆ้อง
15 58003666071 นางสาวกุสุมา สอนประไพ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
16 58003666027 นายปฐวี จันทา รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การจัดการขยะในชุมชน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
17 58003666048 นางสาวมารีตา กันนิยม รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : บทบาทของทหารทางด้านสังคม กรณีศึกษา กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 19 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
18 58003666062 นางสาวเปรมวดี ลิ้มสวัสดิ์ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : นโยบายสวัสดิการบุคลากรในเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
19 58003666017 นางสาวสุนารี จอมคำ รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การศึกษามาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: กรณีศึกษาการดำเนินงานของที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา
20 58003666002 นางสาวขนิษฐนันท์ ชานอก รัฐศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา เจ้าหน้าที่งานธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
21 58003362204 นางสาวมณฑกานต์ กุศล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

22 58003362024 นางสาวศิริลักษณ์ สุขเอิบ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการอัยการในสำนักงานงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
23 58003362013 นางสาวธัญญารัตน์ สลัดโท รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
24   นางสาวแพรวพรรณ สมมิตร รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ปัญหาและอุปสรรคของการให้บริการประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
25 58003362001 นางสาวพาฝัน ติรวรรณรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
26 58003362039 นางสาวพรนภัส บุญเนตร รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การเพิ่มสมรรถนะในการทำงานของพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา
27  

58003362049

 

นางสาวกานต์จรัตน์ ครบกลาง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การทำเกษตรอินทรีย์โดยภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
28 58003362035 นายอนุรักษ์ แพน้อย รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรชุมชน ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
29 58003362069 นางสาวผกามาศ นวนิตย์วรานนท์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ทักษะการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
30 58003362061 นายชัยวัฒน์ พงษ์สุระ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังก่อนการปล่อยตัวกลับสู่สังคม กรณีศึกษาเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

 

31 58003362071 นายสิทธิกร ปานพูล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางในการแก้ปัญหาฟื้นฟูเด็กและสตรีกรณีถูกกระทำความรุนแรงของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
32 58033622047 นางสาวปวีณา ภิรมย์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ประสิทฺธิภาพของการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ศูนย์บริการประชาชนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
33 58033622048 นางสาวญาตินันท์ กีรติทวีศักดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา
34 58003362074 นางสาวพัทราพร บุญสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
35 58003362203 นางสาวน้ำฝน  ใจตรง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่สังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาฉะเชิงเทรา
36 58003362085 นางสาวปัญญาพร เชิงเขา รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานจัดหาประโยชน์ที่ดินราชพัสดุของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
37 58003362077 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีษะเกษ รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : ศักยภาพการใช้บริการหน่วยงานราชการที่มาส่งหนังสือราชการภายในสำนักงานอัยการ จังหวัดฉะเชิงเทรา
38 58003362008 นางสาวสุภารักษ์ จุลโลบล รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : การมีส่วนร่วมในการทำงานของพนักงานภายในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
39 58003362028 นางสาวพรนภา รุ่งแจ้ง รัฐประศาสนศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัย : แระสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการประชาชนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
ข้ามไปยังทูลบาร์