ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา          
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นำท้องถิ่นพัฒนา

วิสัยทัศน์         
พัฒนาการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สากล

ค่านิยมองค์กร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

อัตลักษณ์          
จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน

เอกลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความหลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จ

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีวิชาการเด่น มีความรู้คู่คุณธรรม จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน สำนึกในความเป็นไทย เสริมสร้างผู้นำชุมชน นำท้องถิ่นพัฒนาและยึดมั่นใน หลักประชาธิปไตย
 2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 3. บริการวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 4. ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. พัฒนาการบริหารจัดการและบุคลากรให้สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์

วัตถุประสงค์

 1. บัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความโดดเด่นด้านสังคม ภาษา และ ศิลปะ
 2. ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาให้เป็นสังคมเข้มแข็งอุดมปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. มีผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น
 4. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และภูมิปัญญาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในภูมิภาคตะวันออก
 5. ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการทำนุบำรุงและสืบสานให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และคุณค่า
 6. คณะฯ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
 7. ระบบบริหารจัดการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้มแข็งโดยยึดหลักธรรมมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 8. มีสารสนเทศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 9. คณะฯ มีระบบการประกันคุณภาพ นักศึกษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
 10. คณาจารย์และบุคลากรของคณะ ฯ มีขีดความสามารถในระดับเชี่ยวชาญ
 11. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความหลากหลายแต่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อความสำเร็จ

 อัตลักษณ์ (Identity)

จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน