ประวัติคณะ

                      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นคณะหนึ่งในจำนวน 5 คณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  แต่เดิมมีฐานะเป็นวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา  การบริหารการศึกษาจัดเป็นหมวดวิชา เช่น หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาอังกฤษ  และหมวดวิชาภาษาไทย  มีภารกิจจัดการสอนวิชาในสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาครูในระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นต้น และประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง  หลังจากประกาศพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูปี พ.ศ. 2518  ให้มีการเปิดสอนนักศึกษาสายครูถึงระดับปริญญาตรี  มีระบบบริหารงานวิชาการในรูปคณะวิชาและภาควิชาโดยแบ่งเป็น  3  คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตสายครู ตามสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา นาฏศิลป์และดนตรี  ในปี  พ.ศ. 2527  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)  ให้ผลิตบัณฑิตหลายสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี  จึงมีการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  (วท.บ.)  สาขาศิลปศาสตร์  (ศศ.บ.)

                       คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  (พ.ศ. 2530-2538) และอังกฤษธุรกิจ (ระดับอนุปริญญา)  ต่อมากรมการฝึกหัดครูได้รับพระมหากรุณา  ธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า  “สถาบันราชภัฏ”  เมื่อวันที่  19  มกราคม  2538  วิทยาลัยครูฉะเชิงเทราจึงเปลี่ยนชื่อเป็น  “สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา” จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ  เปลี่ยนจาก  “คณะวิชา”  เป็น  “คณะ”  บริหารโดยคณบดี  ตามรูปแบบการบริหารอุดมศึกษาของสากลสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรามีคณะวิชาเพิ่มขึ้นอีก  1  คณะ  (เพิ่มจาก  3  คณะ วิชาเดิม)คือ คณะวิชาวิทยาการจัดการ และโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ย้ายไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ  ในปี พ.ศ. 2538

                    ในปีการศึกษา 2545  สถาบันมีนโยบายให้คณะครุศาสตร์รับผิดชอบผลิตครูทุกสาขาวิชาและให้นักศึกษาสายครูที่เข้าในปีการศึกษา 2545 ไปสังกัดคณะครุศาสตร์ ส่วนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดโปรแกรมใหม่อีก 3 โปรแกรม คือ พัฒนาชุมชน และรัฐประศาสนศาสตร์ ในปีการศึกษา 2545  โปรแกรมปริญญาตรีภาษาอังกฤษธุรกิจ ในปีการศึกษา 2546  และปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่น ในปีการศึกษา 2547 ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับปรุงหลักสูตรของคณะฯทุกหลักสูตรและในปีการศึกษา 2551  เปิดหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรที่พัฒนาใหม่ระดับปริญญาตรีรับนักศึกษาเข้าเรียนเทอม 1/2552 คือสาขาวิชานาฏดุริยางคศิลป์ไทย หลักสูตรที่กำลังดำเนินการพัฒนาใหม่คือภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ระดับปริญญาโท

                    รายนามผู้บริหารคณะวิชาฯ ในช่วง พ.ร.บ.วิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 เป็นต้นมาเรียกว่า  “หัวหน้าคณะ” โดยมีรองหัวหน้าคณะร่วมกันบริหาร ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากอดีต – ปัจจุบัน   คือ

1. อ. สุมน   อ้นไชยะ (พ.ศ. 2520 – 2521)
2. อ. ยาใจ   รีละชาติ (พ.ศ. 2522 – 2526)
3. ผศ. บุญชอบ   เริงทรัพย์ (พ.ศ. 2527 – 2530)
4. ผศ. พลากร   โพพิศ (พ.ศ. 2531 – 2532)
5. ผศ. สมบูรณ์    ศุภจริยาวัตร (พ.ศ. 2533 – 2536)
6. อ. อุทิน รวยอารี (พ.ศ. 2536 – 2538)

 

พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา ได้เปลี่ยนบทบาทและสถานภาพใหม่ตาม พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเต็มรูปแบบ “คณะวิชา” เรียกเป็น คณะ (Faculty) บริหารโดยคณบดี (Dean) ตามแบบสากล ซึ่งคณบดีสมัยแรกคือ อ. อุทิน รวยอารี

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ. อุทิน รวยอารี 26 กรกฎาคม 2538 25 กรกฎาคม  2542
ผศ. ผ่องศรี มาสขาว 26 กรกฎาคม 2542 25 กรกฎาคม  2545
ผศ.ดร. ผ่องศรี มาสขาว 26 กรกฎาคม 2545 30 กันยายน   2547
ผศ. นิสา เมลานนท์ 30 มกราคม   2548   7 มีนาคม    2552
ดร. เทพนคร ทาคง  8  มีนาคม    2552   7 มีนาคม    2556
ผศ.ดร.ลักษณพร  โรจน์พิทักษ์กุล  8  มีนาคม    2556   ปัจจุบัน

 

คณะกรรมการบริหารคณะปี  2558     มีดังนี้     คือ

อาจารย์วรภัทร  เมฆขจร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
อาจารย์สราวุธ  โรจนศิริ รองคณบดีฝ่ายวางแผน พัฒนา

และการประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์คณสถิต มังกรแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์
นางสาวณิชาภัทร ยุทธไตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงาน